Når dette nummer af CUT udkommer er eksamensperioden i fuld gang, sommerferien nærmer sig hastigt – og de nye læreplaner ligger klar på uvm.dk. Det er en underdrivelse at sige, at 16/17 har været et hektisk år! Og derfor vil jeg gerne indlede dette ”Fagkonsulentens hjørne” med at sige tak til alle de mediefagslærere, der er mødt op til læreplansmøder i august og dialogmøder i november og er kommet med inputs, holdninger, forslag og kritik i processen med at frembringe læreplanerne. Det har haft en meget stor betydning for arbejdet og har sat helt konkrete aftryk på både C- og B-niveau.

Skoleåret har også budt på FIP-kurset i marts med omkring 150 mediefagslærere, der tog hul på nogle af de nye områder i læreplanerne – nyere medier, medieplatforme og deres tværmediale samspil, nyere medier i kontekst samt basal ophavsret og medieetik særligt i forbindelse med elevproduktioner. På kursets fælles platform kan man finde alle relevante powerpoints og masser af gode forslag til, hvordan de nye områder kan indgå i mediefag, som er udarbejdet i de mange workshops: https://padlet.com/mimi_olsen1/fip_mediefag_2017.

Foruden læreplansarbejdet har der traditionen tro selvfølgelig også være afholdt flotte og velbesøgte filmfestivaler både i Vest og Øst, ligesom mediefagslærere mødtes til bobler og middag i Cinemateket i begyndelsen af maj måned. Og der er ikke noget der tyder på, at vi vil se mindre til hinanden i det kommende år!

KURSER, KURSER, KURSER I 17/18

Næste skoleår vil i meget vidt omfang handle om implementeringen af de nye læreplaner. Vi skal både selv blive klogere på en række felter, der ikke tidligere har været en del af mediefag, og oven i dette på, hvordan vi får indarbejdet de nye områder i faget på måder, der giver mening i forhold til elever og kursister. I den proces skal vi bruge og inspirere hinanden, og give erfaringer – både gode og dårlige – videre, så vi kan få et stærkt fagligt fundament for det ny mediefag.

Nogle har mere travlt end andre – for en række HF- og VUC-lærere skal have turboforløb. De møder kursisterne i august og skal allerede afholde C-niveau-eksamen til december/januar. For at imødekomme det behov der er for at få sparring og ideer til, hvordan de nye læreplaner kan indfries i meget komprimerede og koncentrerede forløb, forsøger jeg at få afholdt et ekstra FIP-kursus med fokus på turbo-holdene. Planen er at HF-lærere, der har erfaring med turbo-mediefag, kommer med bud på halvårshjul og på hvordan man hensigtsmæssigt kan tilrettelægge praktiske og teoretisk/analytiske forløb samt eksamen på disse betingelser. Der er allerede lavet netværksgrupper for mediefagslærere med turbohold. Hvis de har haft diskussioner og lavet materialer, de gerne vil dele, kunne det være supergodt at få nogle tilbagemeldinger på det!

Medio marts 2018 vil der være et FIP-kursus, som især har fokus på nogle af de områder, der gælder for B-niveau-læreplanen. Mere følger!

Netop efteruddannelse og opdatering af mediefagslærernes viden, så vi kan undervise og udvikle undervisning til mediefag, var hovedemnet, da jeg og Medielærerforeningens bestyrelse holdt arbejdsweekend i slutningen af april måned. Vi ville sikre, at vi kom rundt om alle de nye områder i læreplanerne og at vi – forening og fagkonsulent – supplerede hinanden og ikke trådte hinanden over tæerne ifm. det arbejde. Det klare ønske er, at vi sammen kan tilbyde en bred vifte af efter- og videreuddannelseskurser, der matcher de mange forskellige behov, der er blandt mediefagslærere.

NYE LÆREPLANER OG VEJLEDNINGER TIL MEDIEFAG

Tirsdag den 23. maj blev de nye læreplaner offentliggjort – og et nyt kapitel i mediefags historie begynder. Selvom mange områder i mediefags læreplaner fortsat vil være som vi kender dem – den tætte forbindelse med teori/analyse og det praktiske arbejde med levende billeder, et stærkt fokus på næranalysen og gruppeeksamen – skal nye begreber og angrebsvinkler allerede fra august måned i spil i faget. Tværmedialitet, medieplatform, kontekst, distributionskanal er eksempler på sådanne ’nye’ mediefaglige ord – i hvert fald i en læreplanssammenhæng.

I skrivende stund er de nye vejledninger til mediefag på C- og B-niveau ved at blive gennemskrevet, så de kan levere råd, tips og guidelines til læreplanernes krav – og give svar på nogle af de spørgsmål, der selvfølgelig rejser sig i kølvandet på læreplanerne. Der arbejdes på, at de kan ligge klar så hurtigt som muligt. På Medielærerforeningens årskursus i begyndelsen af september vil vi få lejlighed til at drøfte og fordybe os i vejledningerne – og jeg håber at få en masse respons på dem med hjem, som jeg kan bruge til at gøre dem (endnu) mere brugbare! I modsætning til læreplanerne kan vejledningerne nemlig justeres allerede til næste sommer.

SPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED SOMMEREKSAMEN

En række spørgsmål har allerede været oppe at vende i forbindelse med eksamen. Særligt har der været mange henvendelser vedrørende logistik og rækkefølge på den praktiske og teoretisk/analytiske del af eksamen. Af læreplanen (4.2 Prøveform) fremgår det, at den første del af prøven er i eksaminandens eksamensproduktion og den anden del af prøven er i det teoretisk/analytiske stof. Den rækkefølge, der fremgår af læreplanen, skal følges, og man må derfor ikke bytte rundt på de to dele.

Eksaminanden skal derfor først trække sit spørgsmål til den teoretisk/analytiske eksamen efter at den første del af prøven, som vedrører eksamensproduktionen, er gennemført.

Andre har spurgt til, hvor meget man som underviser skal ”blande sig” i elevernes arbejde med eksamensproduktionerne. Er der fx i orden at fortælle, hvor der er problemer med produktionerne? Eftersom kursister/elever kan komme (eller for HF’ernes vedkommende: skal) til eksamen i deres produktion, må læreren ikke forlods have påpeget fejl og mangler, ligesom man som lærer selvfølgelig heller ikke skal forberede sine kursister/elever på, hvilke spørgsmål man vil stille til (en eventuel) eksamen.

På baggrund af flere spørgsmål og henvendelser vedrørende brugen af screen-shots til eksamen vil jeg også gerne benytte lejligheden til at understrege, at det er eksaminanden selv, som skal udpege, hvad der er centralt at fortælle om i eksamenscitatet. Af den grund bør der ikke ligge screenshots til eksamen, som læreren har produceret til eksaminanden. Vores elever skal stilles lige, når de går til eksamen, og det gør de ikke, hvis nogen giver deres elever denne hjælp.

Selvom det er pres på til eksamen, håber jeg, at der er tid til at diskutere fag, udveksle gode ideer og blive inspireret af at møde andre mediefagslærere ved de grønne borde – og ikke mindst deres elever. Det er i hvert fald noget af det, jeg altid selv ser frem til i eksamensperioden! Med ønsket en rigtig god sommerferie – og på gensyn i det ny skoleår.

Mimi

Tags