Referat

Generalforsamling i Medielærerforeningen 

9. november 2021

Dagsorden (følger vedtægternes §5b)

 1. Valg af dirigent og referent
  1. Dirigent: Henning Bøtner Hansen
  1. Referent: Margen Ott
  1. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Han gjorde ligeledes opmærksom på, at dagsordenen var blevet ændret af praktiske årsager. Dette blev vedtaget uden uenighed.
 • Formandens beretning v/ Mette Wolfhagen Linnebjerg
  • Forkvinden afholdt sin beretning uden indsigelser og beretningen blev enstemmigt vedtaget.
 • Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til ændring i vedtægterne
  • Kommentarer til de enkelte vedtægtsændringer:
   • § 5a. Det duer ikke, at vi har sådanne regler. Vi skal have godkendt regnskabet hvert år, og det er generalforsamlingen som skal godkende dette. Ændringsforslag: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest ultimo november. Forslaget blev enstemmigt vedtaget
   • § 5b Ændringsforslag: I dagsorden for generalforsamlingen, så ændres punkt 6. Fastsættelse af næste års kontingent og budget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
   • § 6 Ændringsforslag: På den ordinære generalforsamling vælges medlemmer til bestyrelsen på mindst 5 personer og maks. 7 personer. Det skal dog være et ulig antal. Hvis der er flere kandidater end 7, så skal der vælges op til 2 suppleanter. Bestyrelsen sidder i 2 år, hvor der er 2 eller 3 på valg i lige år. I ulige år er der 3 eller 4 på valg. Suppleanter er valgt for 1 år af gangen. eller 7 medlemmer. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
   • Alle indkomne forslag blev vedtaget
 • Kassererens beretning v/Lasse Harder Schousboe
  • Der blev spurgt ind til egenbetalingen til årskurset. Her henviste kasseren til budgetgennemgangen, hvor dette vil blive justeret, så det bliver mere gennemsigtigt.
  • Der blev også spurgt ind til hvad posten EDB dækker over. Dette var ikke helt klart og det blev lovet at dette ligeledes vil blive mere gennemsigtigt.
  • Regnskabet blev enstemmigt godkendt
  • Budgettet blev gennemgået.
   • Der blev spurgt ind til om de kr 100.000 til kampagnen kun dækker præ-produktion eller også selve produktionen. Beløbet er tænkt som at skulle dække hele processen. Kassereren sagde, at det er tænkt som en forsigtig budgettering. Det er er en foreløbig projektramme, der kan justeres.
   • Budgettet blev enstemmig vedtaget
 • Beretning fra udvalg m.v
  • Fagligt Forum v/ Fagkonsulent Mimi Olsen
   • Der plejer at blive afholdt to møder årligt. Her tales der om indholdet på FIP kurser, materialer til EMU, justeringer til vejledningerne (ikke læreplanerne). Man kigger også på tal på skolerne og hvilke udviklingstendenser der er. Hvor er faget repræsenteret i skriftlige opgaver og hvad skal der med på de fagdidaktiske kurser. Der har på det seneste også være fokus på fagets fremtid og hvad skal der gøre når læreplanerne bliver åbnet. Til dette skal den fremtidige strategi afleveres til marts og det er fagligt forum meget involveret i.
  • CUT v/Søren Falgaard (øst), Thor Fejerskov (vest)
   • Foreningens blad – der er en hjemmeside. Udkommer 3 gange om året. Der opfordres til at man sender artikler eller kontakter redaktionen, hvis man er interesseret i at deltage i redaktionsarbejdet. Dette gælder både i øst og i vest.
  • Filmfestival v/ Anne Juul Møller (vest) og Jesper Outzen (øst)
   • Der er som tidligere nævnt blevet tildelt støtte, så nu er vi klar igen.
   • Der bliver muligt med for at sende film ind helt tilbage fra sommeren 2020 og venter 2020.
   • Det bliver den 5. februar i Cinemateket København og Øst for Paradis Århus.
   • Der vil snarest komme links til Google drev, hvor man kan uploade.
   • Alle skoler kan deltage, men der må kun være en film per skole.
   • Det er et krav, at hvis man sender en film ind, så møder man også op med nogle elever.
   • Det er ikke en lukket klub. Alle kan være med til at få det til at fungere.
 • Fastsættelse af næste års kontingent
  • Det blev gjort opmærksom på, at andre faglige foreningen flytter kontingentet over på årskurset, således at skolerne betaler kontingentet. Kassereren ville meget nødigt have en sådan ordningen. Det var heller ikke et forslag.
  • Kontingentet blev enstemmigt vedtaget at fortsætte uændret.
 • Valg af bestyrelse (7 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant)
  • På valg er:
   • Mette Wolfhagen Linnebjerg (ønsker ikke genvalg)
   • Michael Højer (ønsker genvalg 1 år)
   • Margen Ott (ønsker ikke genvalg)
   • Line Arlien-Søborg (ønsker ikke genvalg)
   • William Bjarnø, Slagelse Gymnasium (ønsker genvalg 2 år)
   • Lasse Harder Schousboe, Varde Gymnasium (ønsker genvalg 2 år)
   • Henrik Rytter, Skive-Viborg VUC (ønsker ikke genvalg)
   • Camilla Andersen, Rødovre Gymnasium, suppleant (ønsker ikke genvalg)
 • Ønsker at stille op:
  • Rasmus Falbe-Hansen fra Paderup Gymnasium (2 år)
  • Emil Christian Østergaard fra Frederiksberg VUC (2 år)
  • Jakob Sudhakar Thommesen fra Gribskov Gymnasium (1 år)
  • Niklas Boel Kristensen (1 år)
  • Mathias Høegsberg Petersen (suppleant, 1 år)
  • Alle blev valgt uden kamp.
 • Det blev understreget, at det kun er i år at man kan vælges for et enkelt år. Næste år skal alle vælges for 2 år.
 • Valg til revisor 2 personer
  • Henning Bøtner Hansen og Mette Baunøe ønsker ikke at genopstille, og vi skal derfor finde to nye
  • Som nye revisorer blev Henning Bøtner Hansen og Hans Oluf Schou valgt
 • Den nyvalgt bestyrelse takkede afgående medlemmer, Line, Camilla, Henrik og Margen. Det er også Hans Oluf Schous sidste årskursus, så derfor også en dybtfølt tak til ham. Vi siger også farvel til vores afgående forkvinde Mette. En stor tak til alle.
 • Evt.
  • Hans Oluf gjorde opmærksom på, at Henning og han har lavet et seniorforum, som en kreativ tænketank til arbejde for udviklingen af faget. Der opfordres til at melde sig.