Af Mimi Olsen, fagkonsulent, Hvidovre Gymnasium

Sommereksamen?
Der har igennem den seneste tid været mange spørgsmål om, hvorvidt der vil gælde særlige forhold i forbindelse med eksamen i mediefag til sommer. Derfor starter jeg også nyhedsbrevet med det emne: I skrivende stund er der ikke en afklaring på eksamensspørgsmålene, men jeg vil sende information ud, så snart jeg ved mere. Husk at der er udarbejdet inspirationsmateriale til virtuel undervisning i mediefag, som ligger på emu.dk.

Og så er der jo som altid masser af gode og kreative ideer til både undervisning og materialer som bliver delt af fagets lærere på Medielærerforeningens facebook-side 🙂

FIP om lidt
På grund af corona og forsamlingsforbuddet bliver årets FIP-kursus i mediefag den 8. marts ikke afholdt fysisk, men i stedet virtuelt. Det fulde program kan ses på linket til GL-E her – hvor også tilmelding foregår.

Årets hovedtema er – som det gælder for hele fagrækken – mundtlighed og skriftlighed. I mediefag vil der især være fokus på de store skriftlige opgaver. Dette i lyset af, at vi skal have indsamlet erfaringer med, hvordan det er gået med de første store opgaver med mediefag efter reformen. Som det fremgår nedenfor, har jeg nogle tal på, hvor mange elever, der skriver i mediefag, men det er også vigtigt at få at vide, hvordan mediefagslærerne oplever faget i det tværfaglige arbejde med de store opgaver. Der kommer bl.a. oplæg om metoder i faget og workshops med erfaringsog ideudveksling om vejledning, vejen fra problemformulering til opgaveformulering og muligheden for inddragelse af selvproducerede produkter og innovation. Desuden kommer Helle Kannik Haastrup fra Københavns Universitet og fortæller om fan- og celebritykultur i tværmedialt perspektiv – nyere film og filmkultur samt sociale medier med fokus på aktivisme, promotion og selviscenesættelse. På FIP-kurset bliver der også taget fat på det pres, flere lærere oplever på mediefag C: Hvordan kan man nå det hele? På kurset bliver der præsenterer forskellige forslag og ideer til, hvordan man kan tilrettelægge årshjul på C-niveau som honorerer de faglige mål og kernestof.

Der er foreløbig tilmeldt lidt over 50 mediefagslærere til FIP. Jeg glæder mig meget til vi ses – også selvom det bliver virtuelt.

Store opgaver i mediefag
Der var mange STX-SRP-opgaver i sommeren 2020: Mediefag på C-niveau var med i 142 opgaver, Mediefag B i 181 opgaver og Mediefag på A-niveau i 7 opgaver. Der var mere end 10 forskellige fagkombinationer i spil – foruden bestsellerkombinationerne med samfundsfag og engelsk. Alt i alt klarer mediefag sig godt i SRP-sammenhæng.

Lærerens Hæfte – også til de store opgaver!
Der er i februar 2021 kommet en tredje udgave af ”Lærerens hæfte”, som indeholder beskrivelser og forklaringer af prøvesættenes formål, bedømmelseskriterier, opbygning, opgavetyper samt råd og vink til undervisningen i skriftlig mediefag på A-niveau. I denne reviderede udgave kan man bl.a. finde vejledende retteark og to (anonymiserede) eksempler på elevbesvarelser og bedømmelser foretaget af medlemmerne af opgavekommissionen og fagkonsulenten. Men måske kan også lærere og elever som ikke har A-niveau få glæde af dele af ”Lærerens hæfte”. Fx kan man i hæftet finde autentiske (anonymiserede) eksempler på en næranalytisk passage, en uddybende analyse, indledning og afrunding samt brug af framegrabs med billedtekster. Der er ikke nødvendigvis tale om eksemplariske afsnit, men de kan med fordel læses, diskuteres og vurderes i lærergruppen og i undervisningen. Disse afsnit og passager kan evt. bruges, når elever skal skrive SRP/SSO/SOP, så de kan se eksempler på fx gode indledninger og få andre fif og tips til, hvordan man skriver i mediefag. ”Lærerens hæfte” findes på emu.dk.

Fagdidaktik kursus 2020 – og tilsynsførende
I november 2020 blev der afholdt fagdidaktisk kursus i mediefag over 3 dage i Fredericia for nye kollegaer. Det var på alle måder et virkelig godt kursus, hvor vi havde superinteresserede kandidater, dygtige oplægsholdere, en god stemning og i det hele taget fantastisk fine dage. Der var i år 8 deltagere på kurset, hvilket er en halvering af deltagerantallet fra sidste år. 5 af kandidaterne valgte efterfølgende at lave et mediefagligt projekt, som deres fagdidaktiske projekt. Det er ret godt gået eftersom kun 6 af de 8 kandidater kunne skrive i mediefag.
Nedgangen i antallet af kandidater i mediefag – og i stort set hele fagrækken – betyder desværre også, at vi må sige farvel til nogle af de mediefagslærere, der har fungeret som tilsynsførende. Behovet for tilsynsførende er ganske enkelt mindre end det har været før, og derfor vil nogle af jer opleve, at I ikke bliver genbeskikket. Jeg ved, at I som tilsynsførende har ydet en rigtig stor indsats, og vil gerne benytte lejligheden til at takke for jeres arbejde.

Tal på mediefag
Nu hvor vi i sommeren 2020 havde det første gennemløb på mediefag efter reformen, er der kommet talmateriale som viser, hvor mange studenter, der har mediefag på eksamensbeviset. Det betyder, at det nu bliver meget synligt, hvordan reformen har påvirket faget. Kort sagt er der –

 • På STX sket en stigning i antallet af elever, der har mediefag C på eksamensbeviset. Fra 7020 elever i 2015 til 8451 (31,8%) i 2020.
 • På HF er der sket et fald i antallet af elever, der har mediefag C på eksamensbeviset. Fra 1949 i 2015 over 1781 i 2018 og til 1457 (21,8%) i 2020. Der er dog samtidig sket en stigning i antallet af elever på HF enkeltfag, der har mediefag på C-niveau på eksamensbeviset: 265 i 2015 og 389 (24,5%) i 2020.
 • På HTX er der sket en stigning i antallet af elever med mediefag C på eksamensbeviset: 105 elever i 2015 og 247 i 2020.
 • På HHX er der sket et fald i antallet af elever med mediefag C på eksamensbeviset: 512 elever i 2015 og 283 i 2020.
 • På STX er der sket et markant fald i antallet af elever, der har mediefag B på eksamensbeviset. Fra 1964 elever i 2015 til 566 elever (2,1%) i 2020.
 • På HF er antallet af elever med mediefag B på eksamensbeviset nogenlunde stabilt: 244 elever i 2015, og i de to år med HF-gennemløb efter reformen: 256 i 2019 og 217 i 2020.
 • På HTX en stigning fra 25 elever i 2015 til 53 elever i 2020.
 • På HHX et fald fra 113 elever i 2015 til 0 (ingen) i 2020.

På STX må vi formode, at en del af de elever, som ellers ville have valgt B-niveau nu har mulighed for at få mediefag på A-niveau. Det samlede elevtal på A-niveau i alt (alle 3 årgange på alle 4 skoler med A-niveau): 242.
I kan selv tjekke tal på studenternes fagvalg på Uddannelsesstatistik.

Lokale studieretninger – ansøgningsfrist 1. maj 2021
Der er fredag den 19. februar sendt brev ud til alle skoler om ansøgningsproces i forhold til lokale studieretninger 2022/23. Der er ansøgningsfrist den 1. maj 2021. Husk, at lokale studieretninger ikke behøver at være på A-niveau. Man også kan søge om mediefag på B-niveau. Af brevet fremgår det, hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde:

”Ansøgninger skal være skriftlige og indeholde en beskrivelse af indholdet i den ønskede lokale studieretning samt redegøre for elevgrundlag, samarbejdspartnere, lærerkompetencer og adgang til videregående uddannelser. Styrelsen gør opmærksom på, at der skal være tale om udvikling af særlige lokale styrkepositioner eller studieretninger, der er så specialiserede, at de udelukkende bør udbydes et eller få steder i landet. Ansøgningen skal således kunne dokumentere et helt særligt fagligt miljø på institutionen, som vil give særligt gode muligheder for at udfolde den fagkombination, der ansøges om. Dette gælder bl.a. i relation til undervisere med særlige kompetencer og samarbejder med virksomheder, kulturinstitutioner eller andre samarbejdspartnere i ind- og udland. Ansøgningen skal være fokuseret og kort.”

Mediefaglige artikler på EMU
Der er masser af gode materialer til mediefagsundervisningen på emu.dk. Kig forbi og se om der ikke er noget I kan bruge! Der er bl.a. blevet produceret følgende nye materialer til mediefag:

 • Mediefaglig metode – en introduktion v/ Rasmus Rosengaard
 • Sådan får filmgruppen gode idéer v/ Anne Schepelern
 • Distribution af produktioner v/ Carsten Iskov Kopp
 • Nye mediers udvikling v/ Mikkel Randløv
 • Mig og mine medier – unge og deres medieforbrug v/ Anne Juul Møller
 • Medierne kommer! – Om det forandrede medielandskab v/ Anne Juul Møller
 • Gensidig tiltrækning – påvirker medierne vores samfund og påvirker samfundet dem? v/ Anne Juul Møller

Jeg ser meget frem til, at vi kan ses igen!
Mange hilsener
& pas på jer selv og hinanden 🙂
Mimi