Af Michael Højer, Formand i bestyrelsen, Favrskov Gymnasium

Foråret som gymnasielærer er travlt. Der skrives SRP, eleverne skal klædes endeligt på til eksamen, og i mediefag er alle vores elever i gang med at lave eksamensproduktioner. Så der er nok at se til. Det betyder dog ikke, at arbejdet i bestyrelsen står stille. Hermed en status over, hvad der er sket siden I hørte fra os sidst.

Bestyrelsens nye, elektroniske arbejdsplatform

Med en ny bestyrelse, der består af hele fem nye medlemmer – og de nye øjne der følger med – har det været naturligt at bruge lidt tid på at kigge på vores arbejdsgange: er der noget der kan gøres nemmere, mere tydeligt, optimeres og/eller synliggøres bedre. Jf. ændringen af vores vedtægter ved sidste generalforsamling, med henblik på at sikre et rullende optag i bestyrelsen, gav det også god mening, at vi fremover, hurtigere kan sætte nye medlemmer ind i bestyrelsesarbejdet. Undertegnede har derfor haft som opgave at tydeliggøre foreningens struktur, samt at rammesætte og synliggøre bestyrelsens arbejde og opgaver. Dette er sket gennem oprettelsen af en fælles, elektronisk OneNote, der samler alle de ting, der vedrører foreningen: oversigter over bestyrelse og udvalg, årshjul for bestyrelsesarbejdet, opgavelister og undermapper til de forskellige større og mindre opgaver som foreningen og bestyrelsen skal løse, herunder årskursus/kurser, økonomi, kampagne-projekter, samarbejder osv. Denne OneNote blev præsenteret og gennemgået til vores første bestyrelsesmøde, der blev afholdt virtuelt i januar måned. Bestyrelsen er rigtig glade for nu at have en fælles elektronisk platform, hvor vi kan samle vores arbejde. Det gør processerne mere overskuelige og letter arbejdet.

En af de ting, den nye platform indeholder er, som sagt, et årshjul for bestyrelsens møder. I gennemsigtighedens tegn vil vi gerne præsentere dette årshjul her, med det formål, at foreningens medlemmer ved, hvornår I bedst kan kontakte os med henblik på at få ting vendt på vores møder. Bestyrelsens årshjulet ser således ud:

Januar, VIRTUELT MØDEopgavefordeling, evaluering af årskursus, projekter

Marts/April, MØDEplanlægning af årskursus + projekter (fagkonsulent deltager)

Juni, VIRTUELT MØDEkort status-møde

August/September, MØDEårskursus (+generalforsamling), økonomi, projekter

Oktober/November, ÅRSKURSUSkontakt med CUT/Filmfestival om mandagen, generalforsamling (konstituering umiddelbart efter)

Hvis der er noget I ønsker taget op i bestyrelsen vil vi gerne opfordre til, at I kontakter undertegnede på mi@o365.favrskov-gym.dk, selvfølgelig gerne i god tid. Herunder kan I se lidt om, hvad der fylder i vores arbejde lige nu og her.

Kurser

Årskurset er en af de helt store begivenheder i årets gang i vores forening. Og næste gang, der er årskursus vil det være en helt ny planlægningsgruppe, der kommer til at stå for indholdet. Det glæder jeg mig personligt meget til. Det bliver dejligt, at der kommer nye øjne på den opgave også – og jeg ved de er i fuld gang med planlægningen. Vi vil senere på året løfte sløret for, hvad de planlægger til os, men kan allerede nu sige, at kurset kommer til at ligge d. 8.-9. november 2022 på Hotel Svendborg. Og vi har sat prisen for kurset ned. Om det bliver sidste gang på Hotel Svendborg – det må fremtiden vise. Det er faktisk allerede nu muligt at tilmelde sig kurset. Det kan man gøre på følgende link: https://hotelsvendborg.nemtilmeld.dk/88/ Vi glæder os til at se jer!

Afslutningsvist kan det nævnes at kursusgruppen også vil kigge på, hvilke andre kurser foreningen kan udbyde i foreningen. Disse tanker er lige nu på et indledende brainstorm-niveau, men der er en klar lyst til at udvide vores kursusvirksomhed fremover.

Kampagne for faget + det løse

Den nye bestyrelse har nedsat et nyt udvalg, der skal følge op på den kampagne, hvis planlægning vi netop nåede at igangsætte inden Covid-19 ramte i foråret 2020. Kampagnen har ligget i dvale, men siden januar er der sket noget. Udvalget har allerede haft planlægningsmøde, og har lavet deres første kampagne-udkast, som vi kigger på i forbindelse med næste bestyrelsesmøde. Vi glæder os til at dele deres ideer med jer når gruppen er klar til at præsentere deres arbejde.

Et enkelt bestyrelsesmedlem har påtaget sig at tale med CPH:DOX, der har kontaktet foreningen med henblik på et muligt fremtidigt samarbejde, der både kan komme lærere og elever i mediefag til gode. Samarbejdet tager sit udgangspunkt i den ordning CPH:DOX har med Dansklærerforeningen, men ender ikke nødvendigvis samme sted. Vi er spændte på at se, hvad de vender tilbage med. 

Til allersidst skal det nævnes, at vi endeligt har fået lavet og placeret en beskrivelse af foreningen – og hvordan man melder sig ind i den – til EMU. Det skulle gerne give kommende mediefagslærere endnu et sted, hvor de kan støde på os og få lyst til at melde sig ind foreningen. Ikke mindst, når de hører alle jer fortælle om den faglige sparring som foreningen skaber grundlag for på årskurset, i CUT Magazine og på Facebook – og sidst, men ikke mindst, den glæde det er at se resultaterne af vores faglighed på årets filmfestivaler.

Filmfestivalerne i Øst og Vest glæder sig til at se jer!

Årets filmfestivaler i Øst og Vest blev udskudt pga. vinterens epidemi og afholdes i stedet på følgende datoer:

Filmfestival Øst: lørdag d. 9. april 2022, kl. 11:30-15 i Cinemateket

Filmfestival Vest: lørdag d. 2. april 2022, kl. 13-17 i Øst for Paradis

Håber på, at så mange som muligt vil støtte op om disse fejringer af vores fag og vores elevers særlige kunnen. Kort sagt, om at juble i fællesskab over, at mediefag findes i den gymnasiale fagrække – på både A-, B- og C-niveau!