Så er prøverne i fuld gang ude på skolerne! Mediefagselever, men også deres lærere, har nok at gøre med at få styr på det hele, så alt kan afvikles i god ro og orden. Og der er nok at lave, for hvert år er der mere end 10.000 elever, der forlader deres gymnasiale uddannelse med et eksamenspapir, hvor der står mediefag på. Mange af dem har været eller kommer til eksamen. I år er det første gang nogensinde, der afvikles eksamen på alle tre niveauer C, B og A – hvor sidstnævnte er udtrukket med både mundtlige og skriftlige prøver. Dertil kommer nogle hundrede SRP’er med mediefag.

Jeg starter derfor med lige at minde om nogle forhold vedrørende eksamen og med at tage nogle af de emner op, som jeg har fået henvendelser om i forbindelse med de igangværende prøver:

Eleverne skal selv vælge format og genre til deres eksamensproduktion

I år har der været flere henvendelser fra censorer, der fortæller at de skal ud på skoler, hvor mediefagslæreren har bestemt eller sat meget definerede rammer op for, hvilken genre/format eleverne skal arbejde med i deres eksamensproduktion samt at der skal laves mere end én produktion. Det er ikke meningen! Elevernes eksamensproduktioner skal ikke styres så stramt. De skal selv have lov til at bestemme om de vil arbejde med fiktion, fakta eller en blanding. Om det skal være en mere klassisk fiktionskortfilm, en dokumentar eller en produktion i flere dele beregnet til sociale medier. I vejledningen står der, at ”Læreprocessen kulminerer i elevernes eksamensprojekter, hvor de selv tilrettelægger og gennemfører en hel produktion fra start til slut” og ”Da det praktiske arbejde i mediefag som hovedregel udarbejdes i grupper, er det vigtigt, at beslutninger om medieproduktionens indhold, dramaturgi og visuelle/auditive form tages i fællesskab [i gruppen]” (begge citater fra 3.2 Arbejdsformer, vejledningen – min tilføjelse i klammen).

Prøve i teoretisk-analytisk stof, når elever løfter mediefag fra C- til B- niveau

Også spørgsmål vedrørende tilrettelæggelse af den teoretisk-analytiske del af den mundtlige prøve, når eleverne har løftet et C-niveau til B-niveau, tager jeg lige op igen her. Her er det vigtigt, at man er opmærksom på, at de teoretisk-analytiske forløb på C-niveau (typisk 1-2 stk.) også skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen på B-niveau, som netop viser, hvad der er foregået i undervisningen fra 0-B. Og hvis B-niveau-eleven skal til prøve i faget, skal der være spørgsmål i alle de teoretisk-analytiske forløb, der har været arbejdet med fra 0-B. Det vil sige, at der også skal være spørgsmål i de(t) forløb, der har været arbejdet med på C-niveau (altså før løftet). Og de spørgsmål, der skal lægges fra C-niveau-forløbene skal både med hensyn til varighed og kompleksitetsgrad tilpasses B-niveau. Der bør derfor på B-niveauet indtænkes genbesøg af emne(r)/forløb fra C-niveau, så stoffet ikke bare genopfriskes, men også får nye vinkler samt yderligere kontekster.

Bemærk, at dette ikke er noget, der gælder specielt for mediefag, men generelt for fag der løftes fra et niveau til et andet.

Hjælp til eksamensproduktion

Jeg gentager denne indskærpelse, som både vedrører fremtidige eksamensproduktioner, men også er et opmærksomhedspunkt ifm. årets prøver, hvis det viser sig at være relevant. Mange af os har stor glæde af at have elever med på kurser, der hjælper dem med at blive klogere på ikke mindst praktisk filmproduktion. Det er imidlertid meget vigtigt at indskærpe, at disse kurser ikke må have tilknytning til elevernes eksamensproduktion. Det er ikke i overensstemmelse med læreplanen og eksamensbekendtgørelsens krav om, at der skal være tale om eksaminandens eget og selvstændige produkt, at eleverne får hjælp til deres eksamensproduktion. Dette gælder ikke alene formaliseret kursusvirksomhed, men også andre personer, organisationer, uddannelsesinstitutioner o.lign. Med andre ord: Elever må ikke få udefrakommendes hjælp til deres eksamensproduktion – dette gælder alle faser af produktionen.

AI og eksamensproduktion

Også en gentagelse fra sidst. Men det kan være relevant at have reglerne præsent i forbindelse med årets prøver: Elever må ikke benytte AI i forbindelse med eksamensproduktionen i mediefag. Og forbuddet gælder i alle faser af arbejdet med produktionen, dvs. både når det gælder præproduktion, produktion og postproduktion. UVM har lavet en FAQ med spørgsmål og svar på ofte stillede spørgsmål. Her kan man bl.a. læse følgende:

Det er forbudt at bruge chatbots under prøverne på de gymnasiale uddannelser. Hvis chatbots eller andre former for kunstig intelligens bidrager til eller leverer en hel eller delvis besvarelse, er der ikke længere tale om et selvstændigt stykke arbejde. Brug af chatbots betragtes derfor som snyd. Forbuddet gælder, når en prøve er begyndt. En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er startet, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende. Forbuddet gælder også ved udarbejdelsen af produkter, der tjener som grundlag for en prøve, for eksempel synopsis, eksamensprojekt og lignende.

I kan læse mere her: “Spørgsmål og svar om digitale hjælpemidler og snyd”.

Materiale til brug for prøven i mediefag

Vær desuden opmærksom på, at der er lagt materiale op på emu’en, som kan bruges i forbindelse med eksamen: Eksamensguide med huskeliste til både censor og eksaminator, noteark til censor og eksaminator til den mundtlige prøve, vejledning til bedømmelse til mundtlig prøve samt printbar vejledning til elever på mediefag C. Materialet findes her: Prøver og eksamen – Mediefag – STX | Emu.dk

Ny prøveform mediefag A

Mediefag A skal fra næste skoleår have ny prøveform. I dag kan eleverne komme op i skriftlig mediefag (centralt stillet prøve af 5 timers varighed) og/eller en mundtlig prøve, som består af to dele (en gruppedel, som vedrører elevernes eksamensprojekt, og en individuel del, hvor eleverne prøves i deres særligt studerede teknisk-æstetiske område, fx lys, lyd, klipning). Det nye er, at den skriftlige prøve afvikles og at fagets opgavekommission nedlægges. I stedet vil der være en mundtlig prøve, som består af to dele – en gruppedel, som vedrører elevernes eksamensprojekt og hvortil gruppen udarbejder en eksamensrapport, og en individuel teoretisk-analytisk del, hvor eleverne prøves i et eller flere citater i levende billeder (sidstnævnte i en form, som vi kender det fra C- og B-niveau). I de seneste måneder har der pågået et arbejde med at udvikle en rapportskabelon til denne prøve i et samarbejde mellem alle mediefag A-lærere og undertegnede. Rapportskabelonen kommer til at indgå i den ny vejledning, der skal skrives til mediefag A hen over sommeren. Fagets ny læreplan og den ny vejledning vil i løbet af august kunne ses på UVMs hjemmeside.

For lige at genopfriske: Der er 5 gymnasier, som har mediefag på A-niveau (Hvidovre/NEXT Enghøj Gymnasium, Ørestad Gymnasium, Aarhus Statsgymnasium, Viborg Gymnasium samt NEXT Københavns Mediegymnasium).

Lokale studieretninger – ansøgningsfrist 27. juni 2024

Det er nu, man kan søge om lokale studieretninger. Det kan både være med mediefag A og mediefag B. Man kan læse mere her: Lokale studieretninger | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk) – bl.a. med brev til ansøgningsproces samt om vurderingskriterier.

FIP i marts

I år var der i mediefag – men det var generelt for alle fag – en større opbakning end sædvanligt. Det kan nok tilskrives hovedtemaet, som i hele fagrækken var digital og teknologisk dannelse. Evalueringerne var gennemgående meget positive – og som altid var det godt at se kollegaerne 😊

Udviklingsprojekt om turbo-hf

På FIP blev også det udviklingsprojekt om turbo-hf, som Thor Fejerskov Jensen, Lasse Harder Schousboe og Torben Bille har udarbejdet, præsenteret. Baggrunden for projektet er det meget komprimerede hf-forløb, hvor et helt C-niveau skal afvikles inden for ét semester. Som hovedregel møder hf-eleverne ind i august og skal allerede til deres første mundtlige prøve i et kunstnerisk fag (eller idræt) i december eller januar. I udviklingsprojektet giver de tre forfattere deres bud på, hvordan man tilrettelægger undervisningen modul for modul, så man kan komme i mål til rette tid og honorere de faglige mål og kernestoffet. Udviklingsprojekt kommer meget snart på emu – så det er klar til skolestart. Modulplanen kan selvfølgelig også bruges på et helt klassisk C-niveau på de andre gymnasiale uddannelser.

Vejledningerne til mediefag C, B og A justeres

Vejledningerne til mediefag C og B er netop blevet justeret, og de nye versioner (juni 2024) vil blive lagt på UVMs hjemmeside hen over sommeren. Der er tale om to mindre tilføjelser: I afsnit 3.1 Didaktiske principper er der tilføjet et afsnit om overgangen fra grundskole til gymnasiefaget mediefag og i afsnit 3.3 It er der tilføjet et afsnit om it, digitale medier og værktøjer, herunder kunstig intelligens. Som skrevet ovenfor (i afsnittet ”Ny prøveform mediefag A”) er der tale om en mere gennemgribende revision af vejledningen til mediefag A, som jeg skriver færdig i løbet af juli måned. Den vil, sammen med den ny læreplan til mediefag A, hvor især eksamensafsnittet er blevet ændret, ligge klar på UVMs hjemmeside i løbet af august.

Seksualundervisning i gymnasiet – og med mediefag!

Endnu en gang vil jeg gentage: Eleverne på de gymnasiale uddannelser skal have obligatorisk seksualundervisning fra skoleåret 2023/2024. Baggrunden er blandt andet stor efterspørgsel fra eleverne. Den obligatoriske seksualundervisning skal sikre, at eleverne stifter bekendtskab med emner som samtykke, grænser, prævention og seksuelt overførbare sygdomme. Der er ikke centralt fastsatte krav om, hvordan undervisningen skal tilrettelægges eller hvilke fag, der skal stå for seksualundervisningen. Men det er vigtigt, at seksualundervisningen kommer ud i fagene og i fællesfaglige forløb. Og mediefagslærerne kan roligt melde sig på banen! Maria Rudolpf og Charlotte Ørum Barnkob fra Ørestad Gymnasium har skrevet en meget spændende artikel om, hvordan mediefag kan bruges til at afkode og forholde sig kritisk til visuelle repræsentationer af intimitet, køn og seksualitet. Selvfølgelig med masser af konkrete eksempler, der kan bruges i undervisningen. Desuden kommer forfatterne med bud på, hvordan fagets praktiske dimension kan komme i spil i seksualundervisningen – også i samspil med andre fag. I kan finde materialet her.

Farvel – og tak!

Og så er det min sidste udgave af ”Fagkonsulentens hjørne” – som startede med nummer 106 helt tilbage i september 2014. Efter 10 år på posten er det tid til at give stafetten videre. Og det gør jeg fra 31.7 og med stor glæde til Michael Højer, som jeg er sikker på vil passe rigtig godt på vores fantastiske fag. Så 1000 tak for samarbejdet gennem årene til jer alle og rigtig god vind fremover! Mediefag forever ❤️

Mimi