Af Mimi Olsen, fagkonsulent, Hvidovre Gymnasium

 

Når et nyt skoleår starter, er der masser at se til. Nye klasser og hold, nye elever, måske også nye kollegaer. I år er der mere end det. Med nye læreplaner og vejledninger er fagene blevet opdateret og nye begreber og faglige områder er kommet til. Det gælder selvfølgelig også for mediefag. Og den næste tid kommer derfor i høj grad til at handle om at få etableret en praksis og en konsensus om de nye områder i læreplanerne ude på skolerne.

 

Turbo-FIP og vintereksamen

Allerede i slutningen af august blev der afholdt turbo-FIP, som henvendte sig til de HF- og VUC-mediefagslærere, som skal have hold, der gennemfører et C-niveau fra sommer til jul. Der var mange lærere med på kurset, som bl.a. havde fokus på, hvordan forløb og ’halvårshjul’ kan tilrettelægges. Deltagerantallet viste, at modellen med at afslutte det kunstneriske fag/idræt ved vintertid bliver anvendt på mange skoler – hvilket selvfølgelig får betydning for den måde mediefag praktiseres på, strukturelt og didaktisk. Det betyder også, at en række mediefagseksaminer fremrykkes til vinterterminen. Mange lærere vil – som eksaminatorer eller censorer – derfor hurtigt få gjort sig erfaringer med det ny C-niveau og eksamen.

Der var af samme grund derfor også mange spørgsmål på turbo-FIP, der netop rettede sig mod eksamen, herunder bl.a. bedømmelseskriterierne og formuleringen af eksamensspørgsmål.

 

Respons på vejledninger – og udvikling af materiale til mediefag

I forbindelse med Medielærerforeningens årskursus i starten af september måned havde jeg bl.a. et punkt på dagsordenen som vedrørte vejledningerne. Formålet var at få feedback på dem og evt. nye inputs, så vejledningerne kan blive maksimalt brugbare. Jeg fik masser af god og toprelevant respons med hjem i form af kommentarer på responsark, som blev udfyldt i workshops. Bl.a. var der ønsker om at få indføjet vejledende karakterbeskrivelser. Tak til alle for de mange inputs og ideer! De vil indgå i arbejdet med justeringerne af vejledningerne, som sandsynligvis kommer til at foregå allerede her til foråret.

De mange indspark vil også blive brugt i arbejdet med at udvikle forskellige materialer, der skal indgå i de kommende FIP-kurser og som vil blive gjort tilgængelige på EMU’en: Dels skal der laves en række konkrete forslag til undervisningsforløb i mediefag, dels vil der blive produceret (lærerhenvendte) vodcasts/podcasts, som i en kort form (under 10 minutter) uddyber, konkretiserer og eksemplificerer nogle af de nye begreber/områder i vores læreplaner. Af responsarkene kan jeg se, at medielærernes bud på, hvad der skal udarbejdes materialer til især gælder tværmedialitet, mediefaglig kontekst, medieplatforme, distributionskanaler, målgrupper og ophavsret.

Det er planen, at materialerne skal finde vej til EMU’en i løbet af foråret 2018.

 

FIP i marts

Programmet for forårets FIP-kursus den 14. marts (Vest) og den 15. marts (Øst) ligger endnu ikke helt fast, men det er oplagt, at vi skal høre om erfaringerne med eksamen fra lærere, der har haft turbo-hold med eksamen i december/januar, ligesom også temaer fra B-niveau-læreplanen vil blive taget op. Så snart programmet er klart vil det blive offentliggjort på EMU’en, GL-E’s hjemmeside og på Medielærerforeningens Facebook-side, men man kan allerede nu tilmelde sig her: http://www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser-i-2017-2018.aspx

 

Store opgaver SRP og SSO

Elevernes SRP-og SSO-skrivning ligger lige om hjørnet. For os og vores elever betyder det fordybelse i mediefaglige problemformuleringer, nærsyn på film, serier, genrer og auteurs, komparative analyser mellem roman og film og meget mere. Husk i den forbindelse at pointere i vejledningsfasen, at næranalysen er en del af selve opgaven og ikke må være et appendix, der placeres bagerst i opgaven i bilag. Næranalysen skal skrives i prosaform og have fokus på de filmiske virkemidlers effekt – og ikke blot bestå af en registrering af virkemidlerne.

 

Forsøg med mediefag

To forsøg, som involverer mediefag, skal kort omtales:

På Hvidovre Gymnasium starter en klasse med mediefag på A-niveau efter grundforløbet i dette skoleår. Det er en lokal studieretning (mediefag A og samfundsfag A), som bl.a. samarbejder med Station Next i Filmbyen, Hvidovre Kommune og TV2 Lorry. Der er blevet udarbejdet en forsøgslæreplan for faget på A-niveau, som bl.a. har en skriftlig dimension, indeholder et særligt studeret teknisk-æstetisk område, markedsføring og mediestrategi, design af lokale, tværmediale mediekampagner i samarbejde med eksterne aktører og et eksamensprojekt som består af tre sammenhængende medieproduktioner. Hvis nogen har lyst til at se nærmere på læreplanen, kan de blot skrive til mig og få den tilsendt.

 

UVM udbyder et rammeforsøg med fokus på bedømmelse af elevernes innovative kompetencer. Forsøget er startet i august 2017 og udløber ved sommerterminen i 2020. Alle skoler kan tilmelde hold til forsøget, som involverer en række fag på B-niveau og ét fag på A-niveau. Mediefag (stx) på B-niveau er et af de fag, der indgår i forsøget. Forsøget har fokus på, at eleverne skal udvikle evnen til at undersøge og afgrænse virkelighedsnære problemer samt udarbejde, præsentere og vurdere innovative løsningsforslag til problemerne. Man skal gennemføre minimum 3 innovationsprojekter, herunder eksamensprojekt. I mindst ét af projekterne skal der inddrages eksterne parter (virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger mv.). I hvert projekt skal eleverne udarbejde dokumentation for arbejdet, som samles i en projektportfolio, bl.a. med refleksion over de anvendte arbejdsprocesser. Der er tilknyttet følgeforskning og forsøgsevaluering. I dette skoleår er 2 skoler tilmeldt med mediefag B, nemlig Lyngby Gymnasium og Københavns Åbne Gymnasium.

 

Efteråret byder også på et 3-dages fagdidaktisk kursus for de nye mediefagskandidater i Nyborg. I år tæller de 28. Det er godt at kunne byde nye mediefagslærere velkommen.

 

Vi ses ved eksamensbordene til vinter – og til FIP i foråret!

 

Mimi

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *