Af Mimi Olsen, fagkonsulent, Hvidovre Gymnasium og HF

Vintereksamen

Der har igen i år været et stigende antal turbohold til eksamen i december og januar, i alt 2256 elever blev det til, så rigtig mange mediefagslærere har afholdt og censureret i vinterterminen. 

Med baggrund i nogle af de henvendelser, jeg har fået i forbindelse med eksamensafholdelsen, vil jeg lige benytte lejligheden til at minde om følgende –

  • RÆKKEFØLGE. Det er ikke muligt at bytte rundt på rækkefølgen af gruppeeksamen og den individuelle eksamen i teori/analyse. Den beskrevne rækkefølge i læreplanen skal følges.
  • EKSAMENSSPØRGSMÅL TIL TEORI/ANALYSE. I forbindelse med udformningen af eksamensspørgsmålene er det vigtigt at være opmærksom på bedømmelseskriterierne for den teoretisk-analytiske del af prøven. De spørgsmål, der skal stilles til eksaminanden i eksamensspørgsmålene, skal give mulighed for, at eleven kan vise, at han/hun kan leve op til bedømmelseskriterierne. Derfor er det en god ide at bruge bedømmelseskriterierne som afsæt for formuleringen af eksamensspørgsmålene.
  • SELVVALGT KONTEKST. Vær opmærksom på, at der skal perspektiveres til en selvvalgt kontekst. Eleven skal derfor ikke have at have at vide, hvad der skal perspektiveres til, men skal selv foretage et valg.

Filmfestivaler

I januar og februar har der været filmfestivaler i Øst og Vest. Det er altid en stor fornøjelse at være med, se og blive inspireret af elevernes arbejde med mediefag. Og hvert år bliver jeg overrasket over, hvor højt niveauet er, hvor tænksomme, iderige, opfindsomme og teknisk dygtige eleverne er, og hvor gode de er til at finde og fortælle historier – i både fakta og fiktion. De lærere, der sørger for at organisere og gennemføre arrangementerne, skal have en kæmpe TAK for det. 

Det er SÅ vigtigt for vores fag, at vi har filmvisninger og fejring af vores elever, og at vi har festivalerne som mødested for lærere og elever, hvor det bliver tydeligt, hvad mediefag er og kan.

Det fagdidaktiske projekt – en ny genre!

Fra i år skal alle pædagogikumkandidater som noget nyt lave et fagdidaktisk projekt. De skal formulere et problem, som undersøges i løbet af pædagogikumforløbet, bl.a. gennem aktioner. Og så skal projektet fremlægges og drøftes ved det 2. besøg. En håndfuld kandidater har valgt at udarbejde deres projekt i mediefag, bl.a. ved at undersøge problemstillinger som Hvordan kan man sikre at alle elever i hver produktionsgruppe er aktiveret i postproduktionen? Hvordan kan  kursisternes arbejdsproces styrkes under præproduktionsfasen med særligt fokus på idéudvikling? Og Hvordan kan man konkret arbejde med øvelser, der sikrer vekselvirkning mellem det praktiske og det teoretisk-analytiske? Det er toprelevante problemstillinger, der rammer lige ned i fagets kerne. Og det er rigtig spændende, at nye kandidater vælger at arbejde med at udvikle svar på spørgsmålene og dermed i miniformat bidrager til den fagdidaktiske granskning i vores fag.

SRP-tid 

Det er ved at være SRP-tid. I perioden mellem 1. marts og 15. april skriver mange elever i mediefag – og i alle mulige kombinationer! De to største fagfæller er engelsk og samfundsfag, men derudover er der mere end 10 forskellige fagkombinationer mediefag optræder i. Det er med til at pege på, hvor god en makker mediefag er i det faglige samspil. 

Det bliver især interessant at se, hvor mange elever, der har valgt at arbejde med innovation og selvproducerede produkter i mediefag, så vi kan få samlet erfaringer ind og kastet lys på de områder – og være med til at inspirere hinanden til at prøve kræfter med de nye opgaveformer, som er helt oplagte for mediefag.

Husk, at der på EMU ligger en mediefaglig manual til de store opgaver udarbejdet af Anne Juul Møller, Odder Gymnasium. 

FIP i marts

I uge 12 er der FIP-kurser i mediefag i hhv. Århus og København. Fokus er i år på mediefags rolle i de store opgaver i gymnasiet – SRP, SSO og SOP. Her skal vi erfarings- og ideudveksle om bl.a. vejledning og opgaveformulering. To oplæg er med til at støtte op om dette, nemlig Metoder i mediefag på C- og B-niveau v/ Rasmus Rosengaard fra Borupgaard Gymnasium og Inspiration og ideer til at arbejde med innovation på nye måder i mediefag på C- og B-niveau v/ Carsten Iskov Kopp fra Københavns Åbne Gymnasium. Derudover kommer Helle Kannik Haastrup fra Københavns Universitet og gør os klogere på Fan- og celebritykultur i tværmedialt perspektiv – nyere film og filmkultur samt sociale medier med fokus på aktivisme, promotion og selviscenesættelse

Der kommer ca. 30 mediefagslærere til hvert kursus. Når deltagerantallet ikke er højere, vil der for fremtiden blive afholdt ét FIP-kursus i stedet for de nuværende to.

Mediefaglige materialer på EMU

Husk at lægge vejen forbi EMU’en! Der er kommet nyt materiale, og der ligger stadig meget andet godt. Bl.a. følgende er nyt – lige til at bruge i undervisningen:

  • Anne Schepelern, Københavns Universitet: 6 forskellige redskaber til kreativ idéudvikling, hvor eleverne tager teten
  • Lise Wich, Marselisborg Gymnasium: Innovation i mediefag
  • Katrine Wickmann, Tårnby Gymnasium: Få den gode idé til filmen

De kunstneriske fag efter reformen 

Det seneste nummer af Gymnasieskolen (februar 2020) er et temanummer om de kunstneriske fags fald som en konsekvens af reformen. Mette Wolfhagen er blevet interviewet til artiklen ”De faglige foreninger: De kunstneriske fag er blevet degraderet”. Det er en vigtig artikel, som kan læses her: https://gymnasieskolen.dk/faglige-foreninger-de-kunstneriske-fag-er-blevet-degraderet

Når mediefag C løftes til B-niveau

Der har været en del spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, når elever løfter mediefag på C-niveau til mediefag på B-niveau. Spørgsmålene har især handlet om antal forløb, antal produktioner og eksamen. Derfor kommer der lige en kort opsummering af reglerne på dette område:

På B-niveau (dvs. fra 0-B) er kravet, at der ud over introduktionsforløbet gennemføres 3-4 teoretisk-analytiske forløb. Der må gerne være flere. I det praktisk-produktionsmæssige arbejde med faget udarbejdes der mindst 4 produktioner i grupper, hvoraf den ene er eksamensproduktionen. Her tæller pilotproduktionen og deløvelser ikke med. Mindst én medieproduktion skal have fokus på formidling af mediefaglig viden eller skal tilrettelægges med et klart anvendelsesperspektiv, hvor der løses en konkret formidlingsmæssig opgave i samarbejde med en intern eller ekstern partner.

Bemærk, at B-niveau defineres som 0-B og derfor også omfatter C-niveauet, dvs. det stof eleven har haft i disse første 75 timer. 

Eleven skal også til eksamen i 0-B. Så en elev, der har gennemført løftet til B-niveau, skal derfor også op i forløb, der har været arbejdet med på C-niveauet. Bemærk, at der stilles øgede krav til elevernes evne til perspektivering mm. på B-niveau.

Også selvom eleven har været til eksamen i mediefag på C-niveau, skal der ligge citater til de gennemgåede forløb ved evt. eksamen på B-niveau. Disse citater må naturligvis ikke være gengangere fra C-niveau, de skal have en korrekt varighed (B-niveau) og så er der øgede krav til eksamen på B-niveau. Der kræves således mere af eleven ved en B-niveau eksamen end ved en C-niveau-eksamen.

A-niveau nyt

Siden sidste CUT er der kommet endnu en skole til, som har fået lov til at udbyde en lokal studieretning med mediefag A de næste 5 år. Det drejer sig om Århus Statsgymnasium, der dermed er det 4. gymnasium med mediefag på A-niveau. Stort til lykke med det!

I alt er der pt. 168 elever med mediefag A.

For de skoler der, deltager i forsøget med A-niveau, afholdes der et skriftlighedsseminar i begyndelsen af april måned. Her er både den skriftlige prøve og skriftlighed i det daglige arbejde med mediefag på dagsordenen. Bl.a. skal vi se på forskellige opgavetyper, retteskabeloner og udveksle ideer til skriftligt arbejde i mediefag.

I den sammenhæng gør jeg opmærksom på, at Lærerens hæfte – råd og vink nu er færdigt og ligger på EMU’en.

Justering af vejledninger

Det er igen ved at være tid til at efterse vejledningerne til mediefag C og B. Der er ikke planer om store ændringer, men jeg modtager meget gerne forslag til justeringer fra jer. I kan skrive til mimi.olsen@stukuvm.dk.

Kh Mimi

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *