Det mediefaglige efterår har stået i kursusdagenes tegn – både fagdidaktisk kursus, FIP-kursus og Medielærerforeningens årskursus. Og det har været virkelig tiltrængt og skønt at møde så mange mediefagslærere og -kandidater irl, som det så mundret hedder, efter lange perioder med coronarestriktioner.

Vintereksamen

I disse uger er der nu ved at blive gjort klar til vinterterminens C-niveau-eksaminer rundt omkring på skolerne. Derfor lægger jeg ud med 3 vigtige oplysninger vedrørende eksamen, som både eksaminatorer og censorer skal være opmærksomme på:

  • Man må ikke lade eleverne lave copycats som eksamensproduktion. Eleverne kan ikke honorere bedømmelseskriterierne i mediefag, hvis de blot kopierer, hvad andre har lavet. Copycats er et rigtig godt øveredskab i den daglige undervisning, men til eksamen går det ikke an.
  • Eksamenscitater på fremmedsprog skal forsynes med danske undertekster – det gælder også musikvideoer. Det kan gøres sådan, at eksaminator vedlægger en oversættelse af sangens tekst på papir. Da teksten kan indgå i den samlede analyse, og derved besvarelsen af opgaven, skal oversættelsen være så korrekt som muligt. Derfor kan autogenererede oversættelser ikke bruges. Det er heller ikke tilstrækkeligt at vedlægge glosererede lyrics.
  • Perspektivering til selvvalgt mediefaglig kontekst. Det er vigtigt, at både censorer og eksaminatorer er opmærksomme på læreplanens krav om ”perspektivering til selvvalgt mediefaglig kontekst”. Der er tale om en skærpelse i forhold til læreplanen fra 2005, og det er derfor ikke godt nok, hvis en elev blot løst sammenligner med en anden produktion, der fx har været vist i undervisningen i forbindelse med det pågældende forløb. Der skal mere til. Jeg præciserer lige ved at citere vejledningen (her til mediefag C): ”Dette indebærer, at eksaminanden viser, hvordan eksamenscitatet kan ses i og relateres til en (eller flere) relevante sammenhænge eller angrebsvinkler, der har været arbejdet med i undervisningen, men som ikke på forhånd er defineret af eksaminator i forbindelse med de vejledende spørgsmål til citatet. En mediefaglig kontekst kan eksempelvis være historisk, stilistisk, genreorienteret, institutionel, geografisk, rettet mod en sammenligning med andre medieværker, en inddragelse af pointer fra sekundært materiale gennemgået i undervisningen og/eller overvejelser over, hvordan medieplatformen og/eller målgruppen er med til at sætte rammer for form og indhold”, jf. 4.3 Bedømmelseskriterier.

Ny udgivelse om mediefags didaktik er på vej

Hvert år bliver der uddannet nye kollegaer i mediefag. De tager praktisk pædagogikum ude på skolerne, de kommer på fagdidaktisk kursus og tager almendidaktiske kurser – og så skriver de en opgave i teoretisk pædagogikum i et af deres fag. Igennem de mange år, hvor jeg har læst kandidaternes teopæd-opgaver, har jeg ærgret mig over, at det kun er mig og en censor, der får set de opgaver. For her bliver faget virkelig sat i perspektiv: Kandidaterne kobler didaktisk teori og viden om mediefag til kendskabet til egne elever og egen skoleform, de designer superspændende undervisningsforløb og laver empiriske undersøgelser. Så meget viden – og så få, der kommer til at læse om det. Derfor har jeg i et samarbejde mellem BUVM og SDU igangsat et pilotprojekt, hvor en række af de kandidater (der nu er fuldblods mediefagslærere!), som har skrevet teopæd-opgave i mediefag, skal omskrive deres opgaver til formidlingsartikler. Opgaverne kommer ikke til at stå alene: Der vil blive skrevet et sammenfattende forord, der sætter artiklerne ind i en mediefaglig kontekst, og der vil blive lavet en afsluttende perspektivering skrevet af en forsker inden for det kunstnerisk-æstetiske felt. I øjeblikket sidder 6 gymnasielærere i mediefag og er ved at lægge sidste hånd på deres artikler. Og jeg glæder mig til, at vi forhåbentlig kan præsentere en færdig udgivelse til foråret. Det bliver en web-udgivelse med et omfang på omkring 110-120 sider, som gøres gratis tilgængelig – bl.a. på emu.dk.

Nyt udviklingsprojekt om medieproduktioner i flere dele – og FIP-kursus del 2 i marts 2022

I BUVM-regi er der igangsat et udviklingsprojekt i mediefag som vedrører eksamensproduktion i flere dele. Baggrunden for projektet er de nye muligheder for at lave eksamensproduktion i flere dele, som læreplanen har åbnet op for, men som også rejser en række spørgsmål som fx:

  • Hvad kræves der af en medieproduktion i flere dele (varighed, kompleksitet etc.)?
  • Hvordan kan man som mediefagslærer facilitere denne type produktion? Hvordan kan arbejdet helt konkret gribes an?
  • Hvordan bedømmer vi eksamensproduktioner i flere dele?

En gruppe bestående af Siff Rytter fra Dronninglund Gymnasium, Iben Engberg fra Kbh Syd og Anne Juul Møller fra Odder Gymnasium er allerede godt i gang med at udarbejde et kit til fagets lærere med inspiration til arbejdet med eksamensproduktioner i flere dele i fakta og fiktion samt på C- og B-niveau og som, i samarbejde med mig, hjælper til bedømmelse af disse produktioner.

Til projektet er også knyttet erfarings- og ideudveksling blandt interesserede mediefagslærere, hvor vi ude på skolerne prøver at arbejde med medieproduktioner i flere dele i vores undervisning i løbet af skoleåret – og undervejs deler oplevelser, erfaringer og gode råd ved virtuelle møder. Anne Juul Møller er tovholder på denne del af projektet.

Der vil være endnu et FIP-kursus 3. marts kl. 14-17 for de mediefagslærere, der deltager i dette arbejde. Her vil vi mødes og udveksle erfaringer, og udviklingsgruppen vil fremlægge inspirationsmateriale, konkrete eksempler på medieproduktioner i flere dele, herunder kommer ind på, hvordan vi kan bedømme produktionerne.

Efterlysning af mediefags-SRP’er med selvproducerede produkter og innovation

I studieretningsprojekter, hvori kunstneriske fag indgår, kan en del af det anvendte materiale være et selvproduceret produkt. Selvproducerede produkter behøver ikke at være hele, afrundede værker, men kan fx være delprodukter, skitser, mockups, scener eller sekvenser. Vi har brug for at se og høre om eksempler med denne type studieretningsprojekter, og også studieretningsprojekter som arbejder med innovation. Det kan være til stor inspiration for andre elever og lærere. Skriv meget gerne til mig om sådanne opgaver, hvis I og jeres elever har erfaringer med dem, så vi kan begynde at få skabt et fundament for studieretningsprojekter i mediefag med selvproducerede produkter eller innovation.

Justering af vejledninger til mediefag C og B

I både vejledningen til mediefag C og B er der lavet en længere tilføjelse vedrørende mundtlighed og skriftlighed under afsnit 3.2 Arbejdsformer. Her kan man læse om forskellige skriftlige og mundtlige fremstillingsformer i faget og få inputs til, hvordan man kan arbejde med både den skriftlige og mundtlige dimension i mediefag.

Når vejledningerne skal justeres i foråret 2022 er det med henblik på at få indskrevet inspiration til, hvordan man kan arbejde med at styrke elevernes globale kompetencer i mediefag. Hvis I har forslag og ideer til, hvordan man kan arbejde med det globale i mediefag, så skriv meget gerne til mig.

Mange nye materialer til mediefag på emu.dk

Husk, at der ligger rigtig gode materialer målrettet mediefag, som er udarbejdet af fagets lærere og forskere, på mediefags side på emu – Mediefag | emu danmarks læringsportal. Nogle af de nyeste er:

Husk, at I altid er velkomne til at skrive til mig på mimi.olsen@stukuvm.dk – med spørgsmål, ideer til kursustemaer, forslag til justering af vejledninger med mere.

Med mange ønsker om en god eksamenstermin, en glædelig jul og et godt 2022.

Mimi